User Tools

Site Tools


gro:stap_budget_informatie_voor_opleiders

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gro:stap_budget_informatie_voor_opleiders [2022/05/18 04:50]
a3dijke [Upload opties "Screening | STAP audit" pagina]
gro:stap_budget_informatie_voor_opleiders [2022/10/12 07:49] (current)
Line 10: Line 10:
     * //STAP-budget informatie voor opleiders//     * //STAP-budget informatie voor opleiders//
     * [[De College Deal]]     * [[De College Deal]]
 +
 +**[[https://www.stapvooropleiders.nl/|stapvooropleiders.nl: De start/informatie pagina voor opleiders die STAP-erkenning willen of/en al hebben]].**
 +
 +----
  
 Als opleider aangesloten bij [[https://gatregisteropleidingen.nl/|GRO (gatregisteropleidingen.nl)]] is het mogelijk om via GRO een STAP-budget erkenning aan te vragen voor je opleidingsinstituut, je opleidingen, scholingen en/of cursussen. Als opleider aangesloten bij [[https://gatregisteropleidingen.nl/|GRO (gatregisteropleidingen.nl)]] is het mogelijk om via GRO een STAP-budget erkenning aan te vragen voor je opleidingsinstituut, je opleidingen, scholingen en/of cursussen.
Line 15: Line 19:
   * [[https://gatregisteropleidingen.nl/#opproducten|GRO speciale aanbiedingen / serviceproducten]]   * [[https://gatregisteropleidingen.nl/#opproducten|GRO speciale aanbiedingen / serviceproducten]]
  
-===== STAP-erkenning voor je opleidingsinstituut =====+====== STAP-erkenning voor je opleidingsinstituut ======
 Hieronder een opsomming van de te volgen stappen m.b.t. het aanvragen van een STAP-budget erkenning voor je opleidingsinstituut. Hieronder een opsomming van de te volgen stappen m.b.t. het aanvragen van een STAP-budget erkenning voor je opleidingsinstituut.
   * [[https://gatregisteropleidingen.nl/opleider-aanmeldformulier/|Meld je aan via het aanmeldingsformulier voor opleiders]]. //Als je dit nog niet hebt gedaan//.   * [[https://gatregisteropleidingen.nl/opleider-aanmeldformulier/|Meld je aan via het aanmeldingsformulier voor opleiders]]. //Als je dit nog niet hebt gedaan//.
Line 26: Line 30:
 Voordat de audit/screening van start gaat ontvang je een factuur. Als de factuur is voldaan kan de audit/screening beginnen. Als je eenmaal STAP-erkend bent ontvang je hierover een mail. Als de uitslag negatief is ontvang je het betaalde bedrag (minus de audit/screenings kosten) terug. Voordat de audit/screening van start gaat ontvang je een factuur. Als de factuur is voldaan kan de audit/screening beginnen. Als je eenmaal STAP-erkend bent ontvang je hierover een mail. Als de uitslag negatief is ontvang je het betaalde bedrag (minus de audit/screenings kosten) terug.
  
-==== Stappen naar STAP-erkenning voor opleiders ====+===== Stappen naar STAP-erkenning voor opleiders =====
   - We erkennen je eerst als GRO-erkende opleider. //Je ontvangt daarover een mail//.   - We erkennen je eerst als GRO-erkende opleider. //Je ontvangt daarover een mail//.
     * Omdat je pas opleidingen ter beoordeling kunt aanbieden als je GRO-erkend opleider bent.     * Omdat je pas opleidingen ter beoordeling kunt aanbieden als je GRO-erkend opleider bent.
-  - Als GRO-erkend opleider maak je nu (minimaal) 1 opleiding aan waarvoor je STAP-erkenning wil aanvraagt.+  - Als GRO-erkend opleider maak je nu (minimaal) 1 opleiding aan waarvoor je STAP-erkenning wil aanvragen.
     * //We kunnen je aanvraag voor STAP-erkenning als opleider pas goed beoordelen als we (minimaal) 1 opleiding kunnen beoordelen waarvoor STAP-erkenning is aangevraagd//.     * //We kunnen je aanvraag voor STAP-erkenning als opleider pas goed beoordelen als we (minimaal) 1 opleiding kunnen beoordelen waarvoor STAP-erkenning is aangevraagd//.
 +
 +==== Opleider ID van STAP-erkende opleider opgenomen in het STAP-scholingsregister ====
 +{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/uitroepteken.png }}Als je eenmaal als opleider bent toegelaten in het [[https://www.stapvooropleiders.nl/toelating-stap-scholingsregister/|STAP-scholingsregister]] //(nadat je door GRO een STAP-erkenning hebt ontvangen)// krijg je daar een "**STAP-opleiders id**" //(daar bekent als "**Onderwijsaanbiedercode**")//. Voer deze in het systeem in via het "Algemeen | STAP-erkenning opleider" formulier //(bovenaan in de linker kolom)// van de "[[https://gatregisteropleidingen.nl/screening/|Screening | STAP audit" pagina]].
 +
 +==== Opleider ID / Onderwijsaanbiedercode in systeem zetten ====
 +
 +  * Ga naar de [[https://gatregisteropleidingen.nl/screening/|Screening | STAP audit pagina]] van GRO //(tweede item van boven in heb menu aan de rechterkant van de pagina)//.
 +  * klik in de linker kolom op het tabblad met de tekst "Algemeen | STAP-erkenning opleider" om het formulier te openen.
 +  * Vul in het tekst velt je opleiders id / Onderwijsaanbiedercode in
 +  * klik op de opslaan knop om op te staan.
 +
  
 > Verder vragen we je diverse documenten te uploaden m.b.t. de docenten die betrokken zijn bij je STAP-opleidingen. > Verder vragen we je diverse documenten te uploaden m.b.t. de docenten die betrokken zijn bij je STAP-opleidingen.
Line 36: Line 51:
  
  
-==== Informatie/Uploads m.b.t. docenten ====+===== Informatie/Uploads =====
  
  
  
-{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/uitroepteken.png }}We vragen je voor de STAP-erkenningen voor opleiders diverse documenten te uploaden op de "[[gro:screening_audit|Screening | STAP audit" pagina]]\\ +{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/info.png }}We vragen je voor de STAP-erkenningen voor opleiders diverse documenten te uploaden op de "[[gro:screening_audit|Screening | STAP audit" pagina]]\\ 
-Ga naar de [[https://gatregisteropleidingen.nl/screening|Screening | STAP audit" pagina op GRO]] en klik in de rechter kolom op het tabblad "Upload bestanden" om het upload formulier te openen. //Onder "Bewijs BBA verzekering elders" en "Bewijs klachtenregeling elders" de upload opties m.b.t. docenten//.+Ga naar de [[https://gatregisteropleidingen.nl/screening|Screening | STAP audit" pagina op GRO]] en klik in de rechter kolom op het tabblad "Upload bestanden" om het upload formulier te openen. //Onder "Bewijs BBA verzekering elders" en "Bewijs klachtenregeling elders" de upload opties//.
  
-==== Upload opties "Screening | STAP audit" pagina ==== +===== Upload opties "Screening | STAP audit" pagina ===== 
-  * **Opleidingsinstituut-docent overeenkomst**. Als je gebruik maakt van andere docenten (dan jezelf) vragen we je hier een Opleidingsinstituut-docent overeenkomst te uploaden. Een voor iedere docent die betrokken is bij STAP-erkende opleidingen+Wanneer je ervoor kiest het opleidingsinstituut te laten erkennen als STAP opleider door GRO, dan wordt er een aantal aanvullende documenten gevraagdDit zijn: 
-  * **Diploma alternatieve beroepsopleiding en/of Diploma reguliere opleiding** Upload hier (minimaal) 1 diploma reguliere opleiding en/of 1 diploma alternatieve beroepsopleiding voor iedere betrokken docent. //NOTE: Als je zelf de (enige) docent bent hier dus ook jouw diploma'uploaden// +  * **CV docent**Upload hier een CV Werkervaringsverklaring iedere betrokken docent. Geef hierin weer welke opleidingen en ervaringen wanneer door de betreffende docent (op) gedaan zijn.  
-  * **Werkervaringsverklaring / CV** Upload hier een CV / Werkervaringsverklaring iedere betrokken docent. //NOTE: Als je zelf de (enige) docent bent hier dus ook jouw CV Werkervaringsverklaring uploaden//+    * //**NOTE:** Als je zelf de (enige) docent bent hier dus ook jouw CV / Werkervaringsverklaring uploaden. Een CV kan de docent ook zelf verstrekken als deze een docenten account hebben aangemaakt op GRO//  
 +  * **Visie document**. Onderdeel van de certificering is een doorzichtigheid in de missie of visie van het opleidingsinstituutAdresseer in een stuk tekst met bvb de titel "Visie NAAM OPLEIDINGSINSTITUUT" de volgende vragen:   
 +    * Wanneer, waarom en door wie is het opleidingsinstituut opgericht? 
 +    * Indien van toepassing; wat waren in het kort de activiteiten van de afgelopen jaren en wat zullen de activiteiten van de komende periode zijn? Denk hierbij bvb aan een plan voor het komende kalenderjaar. 
 +    * Zijn er belangrijke doelstellingen of mijlpalen die zijn bereikt door het opleidingsinstituut of die binnen afzienbare tijd bereikt zullen worden? Zo ja wat zijn deze? 
 +    * //**NOTE:** Sommige instituten maken elk jaar een jaarverslag van alle activiteiten. Een dergelijk document zou ook aangeleverd kunnen worden indien dit bestaat.// 
 +  * ** Kwaliteitsmanagement document **. Een opleidingsinstituut dient aan de kwaliteitseisen die door GRO gesteld worden te voldoen. Zijn er bepaalde eisen die een probleem vormen voor het opleidingsinstituut? Geef dan duidelijk aan welke dit zijn, waarom dit zo is en op welke wijze er in de komende periode aan gewerkt wordt alsnog aan deze eisen te voldoen. Daarbij is het belangrijk dat een opleidingsinstituut ervoor waakt dat aan bepaalde kwaliteitseisen blijvend wordt voldaan. Is er sprake van een zogeheten kwaliteitsmanagement bij het opleidingsinstituut? Hiermee wordt bedoeld een methode om blijvend te voldoen aan de kwaliteitseisen, ook al zijn deze bij certificering mogelijk al behaald. Beantwoord bij dit stuk tekst tevens de volgende vragen: 
 +    * Is er een persoon werkzaam binnen het opleidingsinstituut of een ander overkoepelend orgaan die/dat waakt dat aan genoemde kwaliteitseisen wordt voldaan? 
 +    * Wordt het slagingspercentage van de opleidingen gemeten? 
 +    * Wordt er om feedback gevraagd van de afnemers (klanttevredenheidsonderzoekvan opleidingsactiviteiten en wordt deze feedback in acht genomen? Zo ja door wie en op welke manier? 
 +    * Is er sprake van een periodieke evaluatie op organisatorisch niveau? Denk aan een overleg van een bestuur, een intervisie moment voor opleiders, een algemene vergadering waarbij ook sprake is van kritische zelfreflectie. 
 +  * **Organisatie document**. Stel een stuk tekst op waar de volgende punten worden geadresseerd: 
 +    * Transparantie administratie. Op welke wijze is de administratie van het opleidingsinstituut transparant voor de afnemers van opleidingsactiviteiten? Wordt er door het opleidingsinstituut op welke termijn wordt aangekondigd als bepaalde activiteiten niet plaatsvinden, hoeveel aanmeldingen er zijn etc. zodat een afnemer zelfstandig beslissingen kan nemen op basis van informatie (dit wordt geadresseerd bij het voorbeeld algemene voorwaarden van GRO). 
 +    * Garantie continuïteit lessen. Geef in een document aan wat er gebeurt wanneer een docent ziek is; wordt deze vervangen en is hier een procedure voor? Indien een les uitvalt; hoe wordt een student hiervan op de hoogte gesteld en binnen welke termijn vindt dit plaatst (bij de voorbeeld algemene voorwaarden van GRO wordt dit geadresseerd). 
 +  * ** Kvk afschrift**. Een uittreksel of bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Draag er zorg voor dat het opleidingsinstituut een SBI code heeft die begint met 85 (vraag dit desnoods aan bij de Kvk).  
 +  * ** Solvabiliteitsverklaring**. Beschikt het opleidingsinstituut over voldoende financiële voorzieningen om de continuïteit van het scholingsaanbod te kunnen waarborgen? Hiervoor geldt een standaard van een solvabiliteit van tenminste 25%. Zie voor meer informatie over wat solvabiliteit is de volgende pagina van de kvk: 
 +    * [[https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/slim-rekenen-met-solvabiliteit/#:~:text=Solvabiliteit%20of%20solvabiliteitsratio%20is%20de,en%20schulden%20van%20je%20bedrijf|kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/slim-rekenen-met-solvabiliteit]] 
 +    * **Toon de solvabiliteit aan op een van de volgende methodes:** 
 +      - Accountantsverklaring waar in ieder geval de solvabiliteit van 25% uit blijkt. 
 +      - Een door een accountant gecontroleerde jaarrekening waar de solvabiliteit van 25% uit blijkt. 
 +      - Inzage in de financiële administratie waar de solvabiliteit van 25% uit blijkt. 
 +    * Draag er zorg voor dat de aangeleverde informatie overzichtelijk is, met name wanneer er gekozen wordt voor methode 3; de screeningcommissie dient te kunnen inzien of de solvabiliteit goed is berekend.
  
-//Bovenstaande gegevens kunnen ook door de docent zelf worden verstrekt als ze een docenten account hebben aangemaakt op GRO// 
  
  
-> **Als je eenmaal GRO-erkend bent //(en je hebt een STAP-erkenning als opleider aangevraagd)// kun je door met het per opleiding, scholing of cursus aanvragen van een STAP-budget erkenning**: 
  
  
-===== STAP-erkenning voor een opleiding, scholing of cursus =====+ 
 + 
 + 
 + 
 +> **Als je eenmaal GRO-erkend bent** //(en je hebt een STAP-erkenning als opleider aangevraagd)// **kun je door met het per opleiding, scholing of cursus aanvragen van een STAP-budget erkenning**: 
 + 
 + 
 + 
 +====== STAP-erkenning voor een opleiding, scholing of cursus ======
 > **[[gro:opleidingen_aanmelden_bij_gro|Lees hier alles over het aanbieden van opleidingen]]** //algemene info// > **[[gro:opleidingen_aanmelden_bij_gro|Lees hier alles over het aanbieden van opleidingen]]** //algemene info//
 Hieronder wat je moet doen om  **een STAP-budget erkenning voor een opleiding, scholing of cursus** aan te vragen. Hieronder wat je moet doen om  **een STAP-budget erkenning voor een opleiding, scholing of cursus** aan te vragen.
  
   * Ga naar de opleiding, scholing of cursus waar je een STAP-erkenning voor wil aanvragen (dit kan ook een al GRO-erkende opleiding, scholing of cursus zijn).   * Ga naar de opleiding, scholing of cursus waar je een STAP-erkenning voor wil aanvragen (dit kan ook een al GRO-erkende opleiding, scholing of cursus zijn).
-  * Klik op het bovenste venster in de linker kolom om het "STAP-budget aanvraag" venster te openen.+  * Klik op het bovenste venster in de linker kolom om het "**STAP-budget aanvraag**" venster te openen.
   * Zet de schakelaar voor de tekst "vraag STAP-budget erkenning voor deze scholing" aan, vul de tekst velden m.b.t. de prijs en de datums in en klik op de "opslaan" knop.   * Zet de schakelaar voor de tekst "vraag STAP-budget erkenning voor deze scholing" aan, vul de tekst velden m.b.t. de prijs en de datums in en klik op de "opslaan" knop.
 +
 +===== Start en eind datum van STAP opleidingen =====
 +>**NOTE**: De startdatum van een opleiding, waarvoor je STAP-erkenning aanvraagt, moet in de toekomst liggen! **De student moet het STAP-budget voor de betreffende opleiding minimaal 4 weken voordat de opleiding begint aanvragen!**
 +
 +==== ID's en plaatsnaam ====
 +Veder verder kun je //(in het hierboven genoemde formulier)// nog de volgende informatie kwijt:
 +  * **Opleiding STAP id**/Aangebodenopleidingcode (niet verplicht om in te vullen) - //De id van de opleiding zoals ook opgenomen in het STAP-scholingsregister (daar bekend als "Aangebodenopleidingcode").//
 +  * **Scholing STAP id**/Aangebodenopleidingcohortcode - //De id van de scholing zoals ook opgenomen in het STAP-scholingsregister (daar bekend als "Aangebodenopleidingcohortcode"). Dit is een door de opleider zelf aangemaakt id. Als je hier niets invuld vult het systeem hier standaard de "Unieke eigen (referentie) code" in die je eerder bij het aanmaken van de opleiding hebt opgegeven. Dit mag echter indien gewenst wel een afwijkende / andere id zijn.//
 +  * **Plaatsnaam** - //De meest actuele plaatsnaam van de scholing die de student gaat volgen. Wanneer het een online scholing is dan vult u "Online" in.//
 +
 +
 +
 +
 +
  
 {{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/uitroepteken.png }}We vragen je voor de STAP-erkenningen voor opleidingen (per opleiding) een scholingsfolder //(of een ander document m.b.t. informatie over deze scholing)// en Curriculum/leerplan te uploaden.\\ {{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/uitroepteken.png }}We vragen je voor de STAP-erkenningen voor opleidingen (per opleiding) een scholingsfolder //(of een ander document m.b.t. informatie over deze scholing)// en Curriculum/leerplan te uploaden.\\
 Dit doe je op de pagina van de betreffende opleiding. Dit doe je op de pagina van de betreffende opleiding.
  
-====Upload Curriculum en/of scholingsfolder ====+=====Upload Curriculum en/of scholingsfolder =====
  
   * Ga naar de pagina van de betreffende opleiding   * Ga naar de pagina van de betreffende opleiding
Line 79: Line 135:
 **[[https://kwaliteitsysteem.nl/kennisbank/doku.php?id=gro:opleidingen_aanmelden_bij_gro&do=#kopieren_van_een_stap-erkende_opleiding|Lees hier alles over het kopiëren en archiveren van een STAP-erkende opleiding.]] **[[https://kwaliteitsysteem.nl/kennisbank/doku.php?id=gro:opleidingen_aanmelden_bij_gro&do=#kopieren_van_een_stap-erkende_opleiding|Lees hier alles over het kopiëren en archiveren van een STAP-erkende opleiding.]]
 ** **
 +
 +======  Gratis template voor STAP-vooraanmelding ======
 +Vanuit je account op GRO is het mogelijk om als opleider een template //(.csv bestand)// te genereren en daarna te downloaden. Dat bestand kunt je gebruiken om je opleidingen vooraf aan te melden bij UWV.
 +  * Ga //(als je eenmaal bent ingelogd in GRO)// naar de "[[https://gatregisteropleidingen.nl/opleider-opleidingen/|opleidingen pagina]]" - onderste optie in het menu aan de rechterkant van de pagina.
 +  * Klik in de rechter kolom op het tabblad " Download template (.csv) STAP-vooraanmelding" om het formulier te openen.
 +    * Hier vind je verder ook alle benodigde informatie m.b.t. het voor aanmelden van STAP-opleidingen bij UWV.
 +
 +==== Info m.b.t. voor aanmelden STAP-erkende opleidingen ====
 +
 +  * **[[https://www.stapvooropleiders.nl/vooraanmeldingen/|Meer over STAP-vooraanmelding bij UWV]]**
 +  * **[[https://www.stapvooropleiders.nl/wp-content/uploads/2022/03/UWV-STAP-Specificatie-STAP-vooraanmeldingen-v1.2.pdf|Download: UWV-STAP-Specificatie-STAP-vooraanmeldingen-v1.2.pdf]]**
 +
 +----
 +
 > **[[gro:opleidingen_aanmelden_bij_gro|Lees hier alles over het aanbieden van opleidingen]]** //algemene info// > **[[gro:opleidingen_aanmelden_bij_gro|Lees hier alles over het aanbieden van opleidingen]]** //algemene info//
  
   * [[https://gatregisteropleidingen.nl/stap-budget-informatie/|Informatie pagina op GRO met handige links m.b.t. het STAP-budget]]   * [[https://gatregisteropleidingen.nl/stap-budget-informatie/|Informatie pagina op GRO met handige links m.b.t. het STAP-budget]]
gro/stap_budget_informatie_voor_opleiders.txt · Last modified: 2022/10/12 07:49 (external edit)